El grup del Banc Europeu d’Inversions (BEI) proposa les primeres operacions amb garantia del Fons Europeu per a Inversions Estratègiques (FEIE) i desplega el Pla d’inversions per a Europa

Un projecte de recerca en l’àmbit de la salut d’Espanya obté finançament del Pla d’Inversions Juncker

Els primers projectes i les primeres operacions que es beneficien d’una garantia del Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (FEIE) han estat aprovats aquesta setmana pels consells d’administració del Banc Europeu d’Inversions (BEI) i del Fons Europeu d’Inversions (FEI). Gràcies a les garanties del Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (FEIE), amb les quals s’avalarà la inversió de 315 000 milions d’euros del Pla d’inversions per a Europa, el grup del Banc Europeu d’Inversions (BEI) podrà assumir els riscos de gairebé qualsevol projecte i fomentar la inversió pública i privada. Les garanties seran gestionades pel Banc Europeu d’Inversions (BEI), la institució europea de préstec a llarg termini dels vint-i-vuit Estats membres de la UE, i pel Fons Europeu d’Inversions (FEI), l’eina del grup del BEI creada per finançar el risc.

Els primers projectes triats pel Banc Europeu d’Inversions (BEI) per beneficiar-se de la garantia del Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (FEIE) consisteixen en inversions en matèria de salut a Espanya, l’ampliació d’un important aeroport a Croàcia, la construcció de catorze nous centres d’assistència sanitària a Irlanda i el suport a la innovació industrial a Itàlia. El consell d’administració del Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha aprovat préstecs per un import màxim de 300 milions d’euros per finançar projectes amb una garantia del Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (FEIE), que permetran avalar una inversió total de vora de 850 milions d’euros en els sectors públic i privat.

Aquests préstecs s’han pogut aprovar gràcies a la diligència financera i tècnica de què ha fet gala el Banc Europeu d’Inversions (BEI). Un cop aprovats aquesta projectes pel seu consell d’administració, s’espera que les negociacions jurídiques i financeres concloguin els propers mesos. Els propers projectes que s’espera que se sotmetin al criteri del consell d’administració del BEI tenen a veure amb les energies renovables i l’eficiència energètica, el suport a la recerca, el desenvolupament i la innovació, infraestructures digitals i socials i el finançament de les pimes.

Gràcies a les garanties del Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (FEIE), també han rebut el vistiplau a començaments d’aquesta setmana les primeres transaccions del Fons Europeu d’Inversions (FEI) destinades a fomentar el creixement i la competitivitat de les empreses europees: dilluns el consell d’administració del Fons Europeu d’Inversions (FEI) va aprovar les transaccions necessàries per mobilitzar 1 300 milions d’euros, que aniran a parar a França, Portugal i el Regne Unit i seran tramitats per intermediaris financers com ara entitats bancàries o instituts de crèdit oficial; entre les primeres pimes innovadores que se’n beneficiaran cal esmentar Bpifrance.

Les garanties del Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (FEIE) faran que els propers trenta mesos el Fons Europeu d’Inversions (FEI) pugui duplicar, respecte dels imports previstos inicialment, els ajuts adreçats a les pimes. El Fons Europeu d’Inversions (FEI) espera que ara les garanties del Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (FEIE) li permetin concedir a pimes i empreses de capitalització mitjana un volum més gran de préstecs de vora de 20 milions d’euros.

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha de fer mostra de la diligència financera i tècnica necessària per tramitar els préstecs concedits a projectes o inversions que hagin de disposar d’una garantia del Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (FEIE); a més, aquests préstecs i inversions han de ser ratificats pel Consell i pel Parlament Europeu.

Segons les previsions, els préstecs del Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (FEIE) disposaran d’una dotació de partida de 21 000 milions d’euros, 5 000 milions d’euros dels quals provindran del Banc Europeu d’Inversions i 16 000 milions d’euros de la UE. Aquest capital inicial millorarà la capacitat de manllevar diners en el mercat de capitals i la capacitat permanent de prestar-ne del Banc Europeu d’Inversions, el més gran prestador i prestatari multilateral del món. Gràcies a les garanties del Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (FEIE), el grup del Banc Europeu d’Inversions (BEI) donarà suport a la inversió en infraestructures i innovació i millorarà l’accés al finançament de pimes i empreses de capitalització mitjana, juntament, però, amb altres fonts de finançament, inclòs el pressupost de la UE. D’aquesta manera, un cop ratificada, cal esperar que la nova iniciativa permeti invertir durant tres anys 315 000 milions d’euros procedents principalment del sector privat.

Un cop vigents, els projectes aprovats abans de la creació del Fons Europeu d’Inversions Estratègiques (FEIE) seran sotmesos a la Comissió Europea i als òrgans pertinents per determinar si es pot fer servir la garantia de la UE per donar-los suport. El grup del Banc Europeu d’Inversions (BEI) ha promès incloure aquests projectes en el seu balanç encara que s’arribi a la conclusió que no hi escau la garantia.

Més informació

El Banc Europeu d’Inversions (BEI) és l’entitat de crèdit a llarg termini de la Unió Europea, propietat dels Estats membres; facilita finançament a llarg termini per fer inversions amb cara i ulls que contribueixin a aconseguir els objectius polítics de la UE.

El Fons Europeu d’Inversions (FEI) és la instància responsable del capital de risc del grup del Banc Europeu d’Inversions (BEI). La seva missió principal consisteix a donar suport a les microempreses i a les petites i mitjanes empreses ajudant-les a accedir al finançament. El Fons Europeu d’Inversions (FEI) dissenya i desenvolupa capital risc i de creixement, garanties, titulacions i instruments de microfinançament adreçats específicament a aquest segment de mercat. En aquest context, el Fons Europeu d’Inversions (FEI) fomenta els objectius de la UE en matèria d’innovació, recerca i desenvolupament, foment de l’emprenedoria, creixement i ocupació.

Declaració del vicepresident Katainen sobre el finançament d’aquests primers projectes