LEITAT i INDULLEIDA aconsegueixen millorar la qualitat dels sucs i a més redueixen el consum elèctric

  • El projecte OSMODIR, fruit de la col·laboració del Centre Tecnològic LEITAT i l’empresa productora de sucs INDULLEIDA, S. A. finalitza amb èxit l’estudi basat en la concentració d’aliments líquids mitjançant osmosis directa.
  • Els resultats són altament prometedors i permeten plantejar nous reptes relacionats amb la recerca de l’osmosi directa per a la concentració d’aliments líquids de la indústria alimentària.
  • Aquesta nova tecnologia proporcionarà a la societat aliments de major qualitat obtinguts amb processos mediambientalment més sostenibles.

La concentració d’aliments líquids (ex. sucs, purés, etc.) és un procés de gran importància dins de la indústria alimentària ja que impacta no només en l’estabilitat i en la qualitat del producte, sinó també en els costos derivats del transport, manipulació i emmagatzematge. A més, aquests processos porten associat un gran consum energètic.

Actualment, aquest tipus de concentracions es duen a terme bàsicament mitjançant processos tèrmics d’evaporació. Les evaporacions són grans consumidores d’energia, a més d’afectar negativament al perfil organolèptic dels productes concentrats tals com l’aroma, color o textura i fins i tot induir a la pèrdua de valor nutricional i sensorial.

Amb la finalitat de millorar la qualitat i l’estabilitat dels aliments líquids es va formular el projecte OSMODIR, que va néixer de l’interès constant per part del departament de R+D d’INDULLEIDA per a millorar els seus productes i processos productius, amb l’estreta col·laboració de la Divisió de medi ambient i biotecnologies del Centre Tecnològic LEITAT.

La osmosis directa és una tecnologia de filtració innovadora, originària del tractament i purificació d’aigües, que presenta grans avantatges a causa de les seves condicions suaus d’operació en comparació d’altres processos convencionals al no precisar de temperatures o pressions elevades. D’aquesta forma, es poden obtenir productes concentrats amb millors propietats organolèptiques i satisfer un mercat cada vegada més demandant de productes amb menor impacte de l’etapa de processament. No obstant això, la osmosis directa empra solucions extractores o osmòtiques capaces de deshidratar els aliments a concentrar. Com a conseqüència del procés de osmosis directa, les solucions extractores es dilueixen i des d’un punt de vista industrial és necessari un nou procés en tàndem per reconcentrar-les i reintroduir-les de nou al procés. En efecte, la reconcentració de la solució extractora implica un extra de consum energètic que pot hipotecar la viabilitat del procés de concentració.

El projecte OSMODIR té com a objectiu la concentració d’aliments líquids mitjançant osmosis directa emprant solucions osmòtiques reutilitzables que no precisen d’etapa de concentració addicional. Així, una vegada diluïda la solució osmòtica, se li plantegen altres usos dins de la pròpia indústria alimentària que permetin la seva reutilització a manera de simbiosi industrial (interna).

L’execució del projecte s’ha organitzat en diferents activitats que es llisten a continuació:

  • Selecció dels aliments i les solucions osmòtiques susceptibles de ser utilitzades en un procés de osmosis directa.
  • Recerca, desenvolupament i optimització de la tecnologia.
  • Anàlisi organolèptics dels productes concentrats.
  • Avaluació i comparació dels costos d’operació en comparació dels processos convencionals.
  • Anàlisi de l’impacte ambiental i socioeconòmic del procés mitjançant anàlisi de cicle de vida.

Sense títol

Dr. Xavier Simón, Principal Researcher of Water & Fluid Treatment Technologies Unit, durant el desenvolupament del projecte en els laboratoris de LEITAT (Font: LEITAT)

L’Investigador Principal del projecte OSMODIR a LEITAT, el Dr. Xavier Simón, explica que “els resultats obtinguts confirmen la viabilitat tècnica i ambiental del procés, aconseguint reduir dràsticament el consum energètic i millorant la qualitat organolèptica dels productes concentrats fins a un 35% en comparació dels productes produïts amb les tecnologies actuals”.

Així mateix, afegeix que “aquests resultats són altament prometedors i permeten plantejar nous reptes relacionats amb la recerca de l’osmosi directa per a la concentració d’aliments líquids de la indústria alimentària, proporcionant a la societat aliments de major qualitat obtinguts amb processos més mediambientalment sostenibles.”

Més informació del projecte: http://www.indulleida.missatges-web.com/inicio-osmodir

Font: Leitat