Orbital 40 premiarà la millor iniciativa empresarial del Programa Executiu d’Emprenedoria Sanitària i Social de l’EUNCET

Orbital 40 promou el desenvolupament econòmic i social de Terrassa i l’àmbit metropolità de Barcelona, i la millora de la seva competitivitat empresarial i l’atracció i retenció de talent a la ciutat, mitjançant la creació dels espais i les condicions d’entorn òptimes per al desenvolupament d’activitats de R+D+i i la transferència de coneixement i tecnologia a les empreses.

 I és precisament, seguint aquesta línia que col·labora en el Programa Executiu d’Emprenedoria Sanitària i Social premiant al millor iniciativa empresarial sorgida com a projecte final del programa.

 El criteris a l’hora de premiar a la millor iniciativa* empresarial seran:

 · (Innovació i viabilitat tècnica) El producte o servei ofert per l’empresa ha de respondre a una necessitat real del mercat suposant una forma innovadora de donar-li resposta.

· (Viabilitat comercial) En aquest sentit el projecte haurà de justificar degudament l’existència d’un mercat potencial suficient al que adreçar-se que no estigui saturat per empreses competidores.

· (Inversió mínima per donar millor resposta a les necessitats del mercat). Adequació entre la inversió i el finançament inicial. Donada la dificultat actual d’accedir a vies de finançament es valorarà positivament a aquells projectes que aconsegueixin millors solucions amb menors inversions.

· (Generació d’ocupació i sinergies amb el territori) Generació d’ocupació directe o indirecte i impacte sobre el territori. Es valorarà que els projectes es creïn i es mantinguin en el territori i que generin sinergies positives amb la resta d’empreses del teixit empresarial local.

· (Viabilitat econòmica i financera) El projecte ha de ser viable en tots els seus aspectes (viabilitat tècnica, legal, comercial, econòmica i financera).

 Alhora de posar en el mercat una nova iniciativa existeixen un seguit de reptes com son: l’obtenció del finançament inicial del projecte, disposar d’un espai per a desenvolupar el projecte en la seva primera etapa, l’acompanyament durant el procés de posada en marxa i consolidació, i finalment, la difusió comercial del projecte. En aquest sentit el premi a la millor iniciativa empresarial sorgida del Programa Executiu d’Emprenedoria Sanitària i Social consisteix:

 · Fins a 3.000€ a fons perdut per a contribuir al finançament inicial del projecte.**

· Informació, acompanyament i suport en la posada en marxa del projecte i durant els 6 primers mesos d’activitat realitzat per l’equip tècnic de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Terrassa.

· L’empresa premiada podrà disposar de 6 mesos de cessió d’us gratuït d’un espai al Coworking del Qu4drant.0 o bé, d’un espai del viver de serveis ubicat al Ed. Foment de Terrassa en funció de les necessitats del projecte i/o la disponibilitat d’espais. La persona emprenedora només haurà de fer front a les despeses relatives als consums produïts per la pròpia activitat.

· Sessió de presentació del projecte premiat ja convertit en empresa a possibles clients, partners,etc del clúster salut en l’espai de Qu4drant.0.

 *  Orbital 40, nomenarà un tribunal per tal de valorar els diferents projectes que es presentin. El premi pot quedar desert, si l’esmentat tribunal així ho considera.

**L’aportació sempre serà un cop el projecte es doni d’alta com empresa i, en tot cas, suposa –com a màxim- el 50% del total de la inversió.

Veure temari i informació complementària del Programa Executiu d’Emprenedoria Sanitària i Social d’EUNCET

Veure vídeo

imatge programa executiu 2