Publicació BOE: “Sello Pyme Innovadora”

S’ha fet  oficial l’Ordre Ministerial que regula l’obtenció del segell de PYMES Innovadora i es crea i regula el Registre de la Petita i Mitjana Empresa Innovadora.

 Aquest segell busca posar en valor a las PYMES innovadores, afavorir la seva  identificació i ajudar a la formulació posterior de polítiques específiques per a elles.

Per accedir a l’Ordre Ministerial: http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/11/pdfs/BOE-A-2015-6468.pdf