S’aproven les bases reguladores de noves línies d’ajuts

RESOLUCIÓ EMO/2352/2015, de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia d’ajuts a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental per part de pimes que incloguin l’explotació d’una patent o llicència de patent adquirida d’una font externa i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6984/1451416.pdf

RESOLUCIÓ EMO/2353/2015, de 29 de setembre, de desenvolupament del Programa Catalunya Clústers, i per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2015 per accedir al Programa Catalunya Clústers.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6984/1451366.pdf

RESOLUCIÓ EMO/2354/2015, de 23 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts del Programa d’Inversió Directa a l’Exterior i s’obre la convocatòria per a l’any 2015.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6984/1451492.pdf