RESOLUCIÓ EMC/1715/2018, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2018 de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus (ref. BDNS 408826).

El Consell d’Administració de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa, ACCIÓ, de 28 de juny de 2018, va aprovar les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

Vista la Resolució EMC/1627/2018, de 5 juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

Vist el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel que es declaren determinades categories d’ajut compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (Reglament general d’exempció per categories).

Vista la Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General, per la qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2018.

A aquestes bases els són aplicables el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament que la desenvolupa, aprovat pel Reial decret 887/2006,de 21 de juliol.

Per tot això,

Resolc:

Article 1

Objecte

Obrir la convocatòria per a l’any 2018 de la la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus.

Article 2

Recurs

Aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot impugnar davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, sens perjudici que, potestativament, es vulgui interposar recurs de reposició en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb l’article 77 de la Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, respectivament.

Article 3

Bases reguladores

Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMC/1627/2018, de 5 juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus (DOGC núm. 7663 de 13/07/2018).

Article 4

Aplicació pressupostària i import
4.1. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts a Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental que incentivin la realització d’activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d’Economia Circular, específicament en l’àmbit dels residus, és de 600.000 euros aplicats a la partida
pressupostària D/7025/7700001/574.
4.2. Aquests imports es podran ampliar mitjançant una resolució del/de la Conseller/a delegat/da d’ACCIÓ.
4.3. L’atorgament de les subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució definitiva d’atorgament, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Article 5

Sol·licituds i termini de presentació
5.1. Els terminis de presentació de sol·licituds s’inicia des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i finalitza el 28 de setembre de 2018.
5.2. El procediment per a la presentació de les sol·licituds s’estableix a la base 2 de les bases reguladores d’aquests ajuts.

Article 6

Òrgans competents per la tramitació

La Unitat d’Innovació d’ACCIÓ i l’Agència de Residus de Catalunya formen l’òrgan instructor encarregat de la valoració de les sol·licituds presentades d’acord amb els criteris de valoració detallats a la base 8. La puntuació
total assolida per cada projecte serà el resultat de multiplicar el valor de cadascun dels criteris de valoració per la puntuació que es doni a cada criteri (aquesta puntuació podrà anar de 0 a 5). Només seran elegibles els projectes que obtinguin una puntuació mínima de 250 punts.

L’òrgan instructor elaborarà un informe de valoració amb les puntuacions de totes les sol·licituds presentades. Per a l’elaboració d’aquest informe l’òrgan instructor podrà realitzar les visites oportunes als sol·licitants de l’ajut per al projecte.

ACCIÓ realitza l’avaluació definitiva de les sol·licituds per mitjà d’un òrgan col·legiat de valoració integrat per tres representants d’ACCIÓ i tres representants de l’ARC.
A les reunions de l’òrgan col·legiat de valoració hi assistirà un representant d’ACCIÓ que actuarà com a secretari. A les reunions hi podran assistir, amb veu però sense vot, els tècnics encarregats de la valoració dels treballs, que actuaran com a ponents de l’òrgan col·legiat de valoració, així com experts externs d’ACCIÓ.

Article 7

Òrgan competent per la resolució, resolució dels ajuts i recursos

7.1 L’òrgan competent per dictar resolució és el/la Conseller/a Delegat/da d’ACCIÓ, o bé qui per delegació correspongui.

7.2 Vistos l’expedient i l’informe emès per l’òrgan col·legiat de valoració, i a proposta de l’òrgan instructor, el/la conseller/a delegat/da, o bé qui per delegació correspongui, emetrà la resolució corresponent, amb el
tràmit d’audiència previ, del qual se’n podrà prescindir quan no figurin en el procediment ni es tinguin en
compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les presentades pels interessats.

7.3 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria.

7.4 La resolució, degudament motivada, inclourà la identificació de l’entitat sol·licitant, l’import, les condicions i els terminis per a la realització de l’actuació objecte d’ajut i, si escau, el percentatge subvencionat del cost de
l’activitat. Per projectes en forma de Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental presentats en forma col·laborativa, i en el cas que l’ajut es concedeixi, dins de la Resolució d’atorgament de l’ajut es donarà un termini per a la presentació de l’acord de consorci signat entre els membres que executen el projecte de forma col·laborativa.

7.5 Aquesta resolució es notificarà a l’entitat sol·licitant. Es podran utilitzar mitjans electrònics quan les persones interessades així ho hagin sol·licitat o consentit expressament, d’acord amb l’article 43 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. La
notificació electrònica es realitzarà a través de les plataformes o serveis corporatius de notificació electrònica de la Generalitat d’acord amb l’article 57 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

En el cas de projectes amb més d’una entitat beneficiària la notificació es farà al líder i sol·licitant de l’ajut, que tindrà la obligació d’informar a la resta de beneficiaris.

7.6 En el cas que l’òrgan competent no dicti i notifiqui la resolució en el termini de sis mesos esmentat, s’entendrà que la sol·licitud s’ha desestimat d’acord amb l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

7.7 Contra la resolució de concessió o de denegació dels ajuts, que exhaureix la via administrativa, es pot presentar recurs potestatiu de reposició davant el/la conseller/a delegat/da d’ACCIÓ en el termini d’un mes, a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015,
de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; o directament recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la seva notificació, de conformitat amb l’article 46 i l’article 10 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 16 de juliol de 2018

Joan Romero i Circuns
Conseller delegat

(18.200.045)

Font: Generalitat de Catalunya

Els terminis de presentació de sol·licituds s’inicia des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC i finalitza el 28 de setembre de 2018.

Per a més informació podeu accedir aquí.