Terrassa 4.0. Finançament. Ajudes CDTI.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI-E.P.E.), entitat pública empresarial dependent del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses espanyoles. Aquesta entitat canalitza les sol•licituds de finançament i recolzament als projectes de I+D+i d’empreses espanyoles en els àmbits estatal i internacional amb l’objectiu de contribuir a la millora del nivell tecnològic de les empreses espanyoles.

Ofereix diverses línies de finançament relatives a l’adopció de tecnologies vinculades a indústria 4.0. Destaquem les següents que considerem poden ser del vostre interès i que resten obertes durant tot l’any:

Projectes d’I+D

Préstec que finança projectes d’I+D desenvolupats per empreses i destinats a la creació i millora significativa de processos productius, productes o serveis.

Característiques:
o Pressupost mínim elegible de 175.000 €.
o Préstec parcialment reemborsable
o Projectes de durada entre 12 i 36 mesos en projectes individuals, de 12 a 48 en la resta de categories.
o Termini 7 ó 10 anys amb carència entre 2 i 3 anys.
o T. interès fix Euríbor a 1 any
o Cobertura financera de fins el 85% del pressupost aprovat.
o Tram no reemborsable d’entre el 20% i el 33% de l’ajuda.
o Bestreta del 35% de l’ajuda amb límit de 250.000 €, sense exigència de garanties addicionals.

 

Línea Directa d’Innovació

Préstec bonificat que finança projectes que permetin la incorporació i adaptació de tecnologies noves a nivell sectorial, la implantació de les quals representi una avantatge competitiva per a l’empresa.

Característiques:
o Pressupost mínim elegible de 175.000 €.
o Termini màxim de 18 mesos amb carència d’un any des de la finalització del projecte.
o T. interès fix amb dues opcions segons el període d’amortització escollit:
 Amortització a 3 anys: Euríbor + 0,2%
 Amortització a 5 anys: Euríbor + 1,2%
o Cobertura financera fins el 75% del pressupost finançable (fins el 85% si va cofinançada amb FEDER).

 

CIEN

Finançament de grans projectes d’investigació industrial i de desenvolupament experimental, desenvolupats en col•laboració efectiva per agrupacions empresarials i orientats a la realització d’una investigació planificada en àrees estratègiques de futur i amb potencial projecció internacional.

Característiques:
o Beneficiaris: consorcis d’agrupacions d’empreses formalitzats mitjançant un acord privat de col•laboració. Cada consorci ha d’estar constituït per un mínim de 3 i un màxim de 8 empreses, dos d’elles autònomes i mínim una Pime.
o Mínim el 15% del total del pressupost del projecte aprovat pel Consell d’Administració del CDTI s’ha de subcontractar amb organismes d’investigació. Un d’ells com a mínim ha de tenir titularitat pública.
o Projectes amb pressupost màxim de 20 milions € i mínim de 5 milions €.
o Pressupost mínim finançable per projecte de 4.500.000 €, y de 175.000 € per cada empresa del consorci.
o Els projectes han de tenir un pressupost dedicat a activitats qualificades com a investigació industrial superior al 50% del pressupost total.
o Cap de les empreses autònomes del consorci, ni cap grup d’empreses vinculades o associades, pot superar el 70% del pressupost finançable del projecte.
o Projectes amb durada mínima de 36 i màxima de 48 meses.
o Cada empresa del consorci ha de finançar, com a mínim el 15% del pressupost del projecte amb recursos propis.
o L’ajuda té dos trams:
 Tram reemborsable, que s’ha de retornar en un termini de 7 o 10 anys.
 Tram no reemborsable de fins el 33%.
o El Comitè d’Avaluació del Programa es reuneix dues vegades a l’any per a elaborar la proposta d’aprovació de projectes que caldrà se sotmesa al Consell d’Administració: 28 de febrer (el Consell d’Administració adjudicarà les ajudes al juny) i 30 de juny (el Consell d’Administració adjudicarà les ajudes al novembre).

Assessorament:

– Departamento de Energía, Transporte, Fabricación y Sociedad Digital: detfsd@cdti.es

– Departamento de Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales: dptosbcrn@cdti.es

Font: CDTI