Terrassa 4.0. Tecnologies i experiències. Connecthink Innovation SL. Big Data / IoT

 

 

 

 

La indústria 4.0 es fonamenta en un conjunt de noves tecnologies digitals que transformen la producció industrial. Una d’aquestes tecnologies és el Big Data i l’anàlisi de les dades. El Big Data es refereix a un fenomen que s’ha produït recentment en el sector industrial. És a dir, l’anàlisi de volums cada vegada més grans de dades. A la indústria 4.0, la circulació, la recopilació i l’anàlisi de la informació són una necessitat perquè recolza el creixement de la productivitat basat en un procés de presa de decisions en temps real. Però, d’on provenen aquest dades? I, sobretot, com es poden gestionar perquè es converteixin en un benefici i no una complicació? La resposta rau en un altre principi de la indústria 4.0: Internet de les coses (IoT).

De fet, segons l’IoT, totes les màquines i sistemes connectats a la planta de producció (així com altres sistemes) han de poder recopilar, intercanviar i guardar aquests volums massius d’informació, d’una manera completament autònoma i sense necessitat d’intervenció humana.

Aquestes dades necessitaran ser tractades de forma selectiva i contextualitzada per tal de poder donar respostes ràpides i precises. És per això que es requeriran plataformes que recullin, interrelacionin semànticament les dades, les modelitzin i ponderin per tal de presentar tota la informació necessària per poder reaccionar i actuar davant de qualsevol necessitat.

En el sector industrial es necessitarà interrelacionar semànticament els coneixements de la planta industrial amb les dades que es vagin generant dinàmicament, es necessitarà poder navegar i explorar aquestes dades segons una ontologia, identificar patrons, fer anàlisis causal i ajudar a descobrir, d’un tema específic, informació externa a la fàbrica que podria ser necessària en un moment donat per complementar la informació existent internament per poder prendre una decisió.

ConnecThink Innovation S.L. és una empresa de nova creació dedicada a la intel•ligència artificial que té com a objectiu facilitar i accelerar els processos per prendre decisions mitjançant l’anàlisi de dades i les xarxes de coneixement. ConnecThink té dues seus, una a Terrassa i una altra a Corby (Regne Unit). Els últims dos anys l’empresa ha dissenyat i desenvolupat la plataforma d’Intel•ligència Artificial Neural Data Think (NDT), una plataforma d’aprenentatge profund sobre dades amb capacitat d’anàlisi semàntica.

Xavier Blanch
Soci Fundador de ConnecThink
Email: xavier.blanch@connecthink.eu
Telèfon: 606 390 120
www.connecthink.eu