Terrassa 4.0. Finançament. Cupons a la Innovació.

En l’àmbit de la innovació, ACCIÓ impulsa actuacions amb l’objectiu d’augmentar el nombre d’empreses innovadores, d’augmentar la innovació a les empreses, d’incrementar la transferència tecnològica i de connectar la innovació catalana amb el món. Per aconseguir-ho, dóna continuïtat als ajuts dels Cupons a la Innovació, que tenen per finalitat incentivar la subcontractació de serveis d’innovació per augmentar la competitivitat d’empreses de reduïda dimensió a través de cinc categories:

Cupons de tecnologia: Ajuts destinats a millorar la capacitat innovadora d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

Cupons d’innovació: Ajuts destinats a millorar la capacitat innovadora d’empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d’innovació a proveïdors acreditats.

Cupons d’economia circular: Ajuts destinats a aplicar l’economia circular a les empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis d’economia circular a proveïdors acreditats.

Cupons de fiscalitat: Ajuts destinats a incentivar l’aplicació d’incentius fiscals per activitats de R+D+i a les empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis de fiscalitat a proveïdors acreditats.

Cupons de propietat industrial: Ajuts destinats a incentivar la protecció industrial a les empreses facilitant el seu accés a la contractació de serveis de protecció industrial a proveïdors acreditats.

Principals característiques:

– Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d’entre 5 i 100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol·licitud d’ajut.

– Un mateix beneficiari pot rebre com a màxim dos cupons de categories diferents sempre i quan un d’ells sigui de fiscalitat o de propietat industrial. Un beneficiari que hagi rebut un cupó en convocatòries anteriors per la modalitat de servei “millora del model d’innovació a l’empresa”, no podrà rebre un altre per la mateixa modalitat de servei en un període de tres anys.

– Les empreses han de contractar a proveïdors acreditats amb l’objectiu que millorin els seus productes, serveis, processos i/o models de negoci, els següents serveis:

– serveis tecnològics en el cas de cupons de tecnologia,

– serveis d’innovació en el cas de cupons d’innovació,

– serveis d’economia circular en el cas de cupons d’economia circular,

– serveis de fiscalitat en el cas de cupons de fiscalitat, i

– serveis de propietat industrial en el cas de cupons de propietat industrial.

Quantia:

– Ajut del 80% del cost del servei, amb un màxim de 5.000 €, pels cupons de tecnologia, d’innovació i d’economia circular.

– Pels cupons de fiscalitat:

          – ajut del 80% del cost del servei, amb un màxim de 500 € en el cas del servei d’assessorament expert en fiscalitat            R+D+i, i

          – d’un 80% del cost del servei amb un màxim de 3.000 € en el cas del servei d’obtenció de certificats d’obtenció                de seguretat jurídica en matèria d’R+D+i.

– Pels cupons de propietat industrial

          – ajut del 80% del cost del servei, amb un màxim de 1.000 € en el cas del servei per dur a terme l’estudi previ de              patentabilitat, i

          – d’un 80% del servei, amb un màxim de 5.000 € en el cas del servei de redacció i presentació de la patent.

– La despesa mínima realitzada i justificada de l’activitat objecte de l’ajut exigible és del 80% del cost aprovat del servei.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 27 de novembre.

Més informació a l’enllaç.

Font: Acció