Terrassa 4.0. Finançament. Acció. Ajuts a inversions empresarials d’alt impacte

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (Acció) obre la primera convocatòria per a l’any 2019 del programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte.

Beneficiaris

Es consideren projectes d’alt impacte els projectes d’inversió:

– Projectes de creació d’ocupació.

– Projectes d’inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva.

– Projectes de creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixes.

– Projectes de creació de centres de R+D+i o ampliació de centres ja existents a Catalunya, entenent com a centre de R+D+i, aquells establiments o àrees d’activitats d’una empresa, dedicats principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.

– Projectes d’inversió en actius fixes d’empreses que hagin adquirit Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors o d’empreses que tot i trobar-se en situació concursal disposin d’una sentència aprovatòria de conveni de creditors.

– Projectes estratègics per a l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.

– Projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.

A efectes d’aquesta categoria de projecte subvencionables, s’entendrà com a actius vinculats a indústria 4.0 tots aquells actius directament relacionats amb la digitalització de l’empresa i dels seus processos productius.

Dins d’aquesta categoria s’acceptaran inversions vinculades a les següents tecnologies:

      – Internet de les Coses Industrial i Sistemes Ciberfísics,

      – Analítica de dades,

      – Big Data i Intel·ligència Artificial,

      – Computació al Núvol,

      – Integració Horitzontal i Vertical de Sistemes,

      – Ciberseguretat,

      – Robòtica Avançada (robots col·laboratius i autònoms),

      – Realitat Augmentada,

      – Tecnologies de Simulació i la Fabricació additiva i la Impressió 3D,

      – Materials avançats o tecnologies associades al procés de digitalització,

      – Automatització i integració de processos amb infraestructures i serveis digitals de l’empresa,

      – Nous materials i tècniques per a la impressió 3D,

      – La interconnexió i connectivitat entre productes i serveis o a la recopilació,

      – Anàlisis i ús de dades de procés i negoci per generar més valor afegit a l’empresa o generar nous                models de negoci, entre d’altres.

Els projectes han de complir, entre d’altres, els següents requisits:

a) En el cas de projectes estratègics per a l’economia catalana i projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0, l’empresa sol·licitant ha de contribuir almenys en un 25% en el finançament del projecte.

b) Els actius fixes subvencionables s’hauran d’incloure a l’actiu de l’empresa i romandre en l’establiment almenys durant 3 anys des de la data de finalització del projecte que consti en la resolució d’atorgament de l’ajut. En el cas de projectes estratègics per l’economia catalana i projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0, aquest període serà de 5 anys.

c) Els nous llocs de treball creats subvencionats s’han de mantenir durant un mínim de 3 anys des de la data de finalització del projecte que consti en la resolució d’atorgament de l’ajut.

d) Els projectes subvencionables, independentment de la categoria a la que pertanyin, s’hauran de dur a terme en un únic emplaçament.

Termini d’execució dels projectes:

– Els projectes de creació d’ocupació, projectes d’inversió empresarial en actius fixes i els projectes de creació o ampliació de centres de R+D+i, hauran d’iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2019 i finalitzar com a màxim el 31 de desembre de 2020.

– Els projectes estratègics per a l’economia catalana i els projectes estratègics per a l’economia catalana vinculats a Indústria 4.0, hauran d’iniciar-se a partir de la data de sol·licitud de l’ajut i finalitzar com a màxim dos anys a comptar d’aquesta data.

– En el cas de projectes d’inversió en actius fixes d’empreses que hagin adquirit Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors o empreses que hagin sortit d’un concurs de creditors mitjançant la signatura d’un conveni:

– La data de l’auto del jutge adjudicant la Unitat Productiva o la data de la sentència aprovatòria del conveni ha d’estar entre el 1 de gener de 2014 i la data de tancament de la convocatòria.

– Les inversions en actius fixes materials i immaterials s’hauran de realitzar a partir de l’1 de gener de 2019 i fins el 31 de desembre de 2020.

Quantia

En funció de la tipologia de projecte, la intensitat de l’ajut i l’import d’ajut màxim són els que s’estableixen a continuació:

– Creació d’ocupació: 30% amb un màxim de 200.000 €

– Actius fixes: 8% amb un màxim de 200.000 €

– Creació d’ocupació més actius fixes: 30% per a creació d’ocupació i 8% per actius fixes, amb un màxim de 200.000 €

– Centres R+D+i: 30% per a creació d’ocupació i 8% per actius fixes, amb un màxim de 200.000 €

Actius fixes compra unitats productives en concurs de creditors: 20% amb un màxim de 200.000 €

– Projectes estratègics: 8% per actius fixes amb un màxim de 500.000 €

– Projectes estratègics Indústria 4.0: 8% per actius fixes amb un màxim de 400.000 €.

Termini de presentació de sol·licituds: 20/05/2019.

Font: DOGC