Terrassa 4.0. Finançament. Innowide 2019.

CDTI, el Secretariat EUREKA i altres actors europeus promotors de la innovació, lideren la Coordination and Support Action (CSA) Innowide per a la preparació de propostes de cooperació tecnològica internacional amb l’objectiu de finançar estudis de viabilitat de models de negocis innovadors desenvolupats per pimes europees que vulguin potenciar el seu desenvolupament i competitivitat en els mercats exteriors.

Beneficiaris:

El finançament en forma de subvencions fins a 60.000 € va dirigit a que Pimes puguin realitzar accions per a comprovar la viabilitat de portar al mercat de tercers països les seves solucions tecnològiques (Viability Assessment Projects, VAP).

Principals característiques del finançament:

els VAP s’han de centrar en un país fora dels Membres o Associats a Horitzó 2020,

– no poden durar més de 6 mesos,

– han d’incloure la subcontractació d’una entitat col·laboradora en el país objectiu.

Termini primera convocatòria fins el 31/05/19. Hi ha prevista una segona a finals d’any.

Més inf. a l’enllaç o a la web del programa.

Font: CDTI