Terrassa 4.0. Finançament. RETOS-COLABORACIÓN

Oberta la convocatòria 2019 del programa RETOS-COLABORACIÓN dirigit a finançar la creació de consorcis público-privats entre empreses, universitats públiques i privades, Organismes Públics d’Investigació, centres tecnològics, centres públics i privats de R+D i associacions empresarials.

Reptes que es financien:
 • Salut, canvi demogràifc i benestar
 • Qualitat alimentària i sostenibilitat
 • Energia segura, eficient i neta
 • Transport sostenible i intel·ligent
 • Canvi climàtic i eficiència de recursos
 • Canvis i innovacions socials
 • Economia i societat digital
 • Seguretat, protecció i defensa
Beneficiaris:
 • Organismes públics d’investigació definits a l’article 47 de la Llei de la Ciència.
 • Universitats públiques, els seus instituts universitaris.
 • Instituts d’investigació sanitària acreditats.
 • Altres centres públics de R+D+i, amb personalitat jurídica pròpia, que en els seus estatuts o en la normativa que els reguli o en el seu objete social tinguin la R+D+i com a activitat principal.
 • Centres tecnològics d’àmbit estatal i centres de recolzament a la innovació tecnològica d’àmbit estatal.
 • Universitats privades amb capacitat i activitat demostrada en R+D.
 • Centres privats de R+D+i, amb personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre que tinguin definida en els seus estatuts o en la normativa que els reguli o en el seu objecte social a la R+D+i com a activitat principal.
 • Empreses.
 • Associacions empresarials sectorials (excepte les agrupacions d’interès econòmic (AIE)).
Característiques principals dels projectes presentats:

– Pressupost mínim: 500.000 €

 • Participació mínima per entitat: 10% del pressupost
 • Una empresa no pot tenir més del 70% del pressupost
 • Suma participació empresarial: 60% – 90% pressupost total
 • Suma participació org. investigació: 10-40%

– Modalitat d’Ajuda:

 • Subvenció (fins el 100% dels costos marginals)
 • Préstecs (empreses, fins el 95% del coste finançable)
El termini per a presentar sol·licituds finalitza el 24 d’octubre de 2019.
Més informació a l’enllaç.