Terrassa 4.0. Finançament. Acció. Cupons Indústria 4.0

Acció, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa, ha obert la convocatòria dels Cupons Indústria 4.0. Ajuts destinats a la contractació de serveis per a la transformació tecnològica cap a la Indústria 4.0 en forma de cupons realitzats per proveïdors acreditats per ACCIÓ.

Aquests ajuts es divideixen en dues categories:

  • Cupons de diagnosi 4.0: ajuts destinats a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats amb l’objectiu d’identificar oportunitats de millora que ajudin als beneficiaris a abordar un canvi estratègic, organitzatiu i cultural gràcies a la incorporació de les tecnologies de la indústria 4.0.
  • Cupons d’implementació 4.0: ajuts destinats a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats per a la implantació d’actuacions contemplades en el pla de transformació cap a la indústria 4.0 definit prèviament per l’empresa, i que inclou la integració de tecnologies de la indústria 4.0 en l’empresa.

Beneficiaris:

  • Cupons de diagnosi 4.0: petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya i clústers acreditats del Programa Catalunya Clúster d’Acció.
  • Cupons d’implementació 4.0: petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

Un mateix beneficiari, ja sigui empresa o clúster, pot rebre com a màxim un únic cupó per aquesta convocatòria.

Quantia:

  • L’ajut serà d’un màxim de 14.000 euros, sempre i quan no superi el cost de l’actuació subvencionada.
  • La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat objecte de l’ajut exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de l’ajut, és del 80% del cost aprovat del servei.
  • La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per l’empresa o entitat en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros. En el cas de les empreses que es dediquin al transport de mercaderies per carretera la quantitat es reduirà a 100.000 euros durant 3 exercicis fiscals.
  • L’atorgament d’aquestes subvencions està supeditat a la possibilitat de reducció parcial o total de la subvenció, abans que no es dicti la resolució de concessió, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Actuacions i despeses subvencionables:

1. Cupons de diagnosi 4.0.

a) Individual: actuacions de caràcter individual realitzades per les petites i mitjanes empreses destinades a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats per a la realització de diagnosis que permetin la identificació d’oportunitats d’incorporació de tecnologies de la Indústria 4.0 en l’empresa (alineades amb la seva estratègia de negoci), així com l’establiment de plans de transformació que contemplin i incloguin les oportunitats detectades anteriorment.

b) Col·lectiva: actuacions de caràcter col·lectiu realitzades per clústers acreditats destinades a la contractació de serveis d’assessorament a proveïdors acreditats amb l’objectiu de realitzar estudis verticals (d’àmbit sectorial o de la cadena de valor d’un sector) que permetin la identificació d’oportunitats d’incorporació de les tecnologies de la Indústria 4.0 en empreses d’un sector o de la seva cadena de valor, fomentant així la generació de plans de transformació col·lectius entre les petites i mitjanes empreses catalanes vinculades a aquest àmbit sectorial. En aquestes diagnosis col·lectives hi hauran de participar necessàriament pimes amb establiment operatiu a Catalunya.

2. Cupons d’implementació 4.0

Són actuacions de caràcter individual realitzades per les petites i mitjanes empreses, en forma de petits projectes o proves de concepte per abordar el desenvolupament d’un nou producte tecnològic, un canvi estratègic, organitzatiu i cultural a partir d’aquestes tecnologies. S’inclou el desenvolupament de proves de concepte o actuacions pilot que impulsin la incorporació de tecnologia 3D Printing en els processos productius de l’empresa.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans electrònics seguint els següents passos:

  • Complimentar l’annex específic del formulari de sol·licitud i la memòria tècnica.
  • Complimentar i presentar per internet el formulari de sol·licitud genèric o a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat) adjuntant l’annex específic del formulari de sol·licitud.

Més informació en l’enllaç.

Font: Acció