Convocatòria de la CCMA per a la selecció de projectes de continguts audiovisuals: Crida Acord CCMA i Departament de Cultura

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA) i el Departament de Cultura de la Generalitat han formalitzat la col·laboració per al foment de noves obres audiovisuals i cinematogràfiques catalanes per a l’any 2020 d’acord amb els objectius comuns de promoció cultural i lingüística que tenen tots dos organismes, en el marc de la qual el Departament de Cultura farà una aportació a la CCMA de 6.000.000 d’euros.

Amb aquesta finalitat, la CCMA obre una convocatòria per seleccionar projectes de continguts audiovisuals dels següents gèneres i formats per un import màxim en el seu conjunt de 6.000.000 d’euros per ser produïts en règim de producció associada (producció pròpia) o en règim de coproducció:

 • Sèries d’animació i programes infantils
 • Sèries de ficció i documentals
 • Llargmetratges televisius i cinematogràfics
 • Programes d’entreteniment basats en continguts culturals (patrimonials, literaris, lingüístics, musicals, populars, de les arts escèniques i visuals, etc.)
 • Continguts per ser distribuïts a les xarxes
 • Videoclips musicals o de difusió de la cultura catalana
 • Documentals per a televisió i entreteniment de gran format amb contingut cultural

Destinataris

Poden presentar projectes les empreses de producció audiovisual catalanes o d’un altre estat membre de la Unió Europea, i amb establiment a Catalunya i independència empresarial.

Termini d’execució

És condició indispensable per poder participar en aquesta convocatòria que la versió definitiva dels continguts audiovisuals seleccionats sigui lliurada a la CCMA abans del dia 30 d’abril del 2021 i preferiblement abans del 31 de desembre del 2020.

Presentació de projectes

Es poden presentar projectes fins al dia 26 de juny del 2020. L’especificació, característiques, pressupost, etc. dels continguts, així com tots els detalls de presentació i lliurament, estan disponibles a les següents adreces:

http://www.ccma.cat/presentacio-projectes/produccio-associada/

https://www.ccma.cat/presentacio-projectes/coproduccions/

En cas que alguna empresa estigui interessada a presentar a aquesta crida algun projecte que ja hagi estat presentat per les vies especificades anteriorment i no hagi rebut encara la resposta per part de la CCMA, pot mostrar el seu interès perquè s’entengui com a presentat el seu projecte en aquesta crida enviant un missatge a la bústia projectescontinguts@ccma.cat  especificant el projecte que es vol que s’entengui com a presentat i adjuntant còpia del registre de presentació del registre que es va fer en el seu dia.

Tant en els formularis de registre com en el missatge a què es fa referència en el paràgraf anterior s’ha de fer referència al nom d’aquesta crida, que és el següent: CRIDA ACORD CCMA I DEPARTAMENT DE CULTURA.

Criteris de preselecció de projectes

S’efectuarà una preselecció dels projectes rebuts d’acord amb els criteris següents:

 • criteris artístics i culturals;
 • qualitat dels guions o, si no n’hi ha, del primer capítol i la sinopsi o l’escaleta de la resta de capítols;
 • en cas de coproduccions, el grau de finançament del projecte i la viabilitat econòmica del projecte amb adequació i coherència al pla de finançament presentat;
 • adequació i coherència del projecte al pressupost presentat, tant per a coproduccions com per a producció pròpia o associada;
 • capacitat de projecció en els mercats nacionals i internacionals;
 • capacitat d’atreure un públic ampli i transversal; · encaix en una programació de televisió generalista.

D’acord amb aquests criteris, la CCMA seleccionarà un determinat nombre de projectes en funció del nombre de projectes presentats i les seves necessitats de programació, els quals es faran públics a la web de la CCMA.

Per a més detall sobre les condicions de la convocatòria descarrega el document: Bases

Per a més informació per a presentació de projectes consulta els següents apartats de la web de la CCMA:

https://www.ccma.cat/presentacio-projectes/

https://www.ccma.cat/presentacio-projectes/produccio-associada/

https://www.ccma.cat/presentacio-projectes/coproduccions/