Convocatòria Programa NEOTEC 2020 (per a empreses de base tecnològica).

Roman oberta la convocatòria del Programa NEOTEC 2020 del CDTI (Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial) fins al pròxim 30 de juny de 2020, amb una dotació de 25 milions d’euros, per a recolzar a les empreses innovadores de base tecnològica.

 

Objectius de la convocatòria:

– Creació i consolidació d’empreses de base tecnològica.

 

Beneficiaris:

– Petita empresa innovadora (O.B) amb una estratègia de negoci basada en la tecnologia.

– Factors competitius que ha de tenir l’empresa: Tecnologia i innovació.

– Antiguitat: Un mínim de 6 mesos i un màxim de 3 anys des de la constitució de l’empresa, a data de tancament de la convocatòria.

– Capital social mínim de 20.000 euros.

 

Ajudes (en concurrència competitiva):

– 25 milions d’euros.

 

Per projecte:

– Pressupost mínim de 175.000 euros, fins a un màxim del 70% del pla de negoci o 250.000 € en total. Avançament del 60%.

 

Tecnologia / sector:

– Qualsevol àmbit tecnològic i/o sectorial (amb desenvolupament tecnològic propi).

 

Duració projectes:

– 1 o 2 anys naturals.

– Començaran l’u de gener de 2021 i finalitzaran el 31/12/2021 o el 31/12/2022.

 

Despeses elegibles:

Totes les relacionades amb el pla d’empresa, és a dir, amb nou projecte empresarial.

– Presentar pla d’empresa a 5 anys, dels quals s’haurà d’escollir si NEOTEC recull 1 o 2 anys.

 

Criteris d’avaluació NEOTEC (condicionen el que s’ha de plasmar a la proposta):

 1. Pla d’empresa.
 2. Tecnologia i innovació (criteri predominant i el que s’avalua primer).
 3. Gestió i equips.
 4. Impacte socioeconòmic i mediambiental.

 

Què es valora dins d’aquests 4 apartats:

 

1. Pla d’empresa:

– Model de negoci.

– Pla financer i ingressos, per als 5 anys que dura el pla de negoci.

– Mercat (Què es ven i a quin mercat es dirigeix).

– Barreres (per exemple, tecnològiques, legals, etc.)

– Competència.

– Avantatge competitiu, respecte a altres propostes existents.

 

2. Tecnologia i innovació (factor determinant que pot fer desestimar la proposta. És el primer criteri que s’avalua):

– Tecnologia proposada.

– Necessitat de tecnologia (que té el mercat).

– Valor diferencial (respecte al mercat).

– Innovació.

– Repte tècnic.

– Gestió de la propietat intel·lectual (com es protegirà).

– Qualitat de la proposta.

 

3. Equip i gestió emprenedor:

– Formació i competències, per dur a terme el que es diu que es farà.

– Experiència professional.

– Compromís de l’equip gestor i tècnic (vinculació amb l’empresa i el projecte).

– Capacitat de relació (per arribar al mercat).

– Vinculació amb xarxes / entorn d’emprenedoria.

 

4. Impacte socioeconòmic i mediambiental:

– Creació i qualitat de l’ocupació.

– Inversions mobilitzades.

– Igualtat de gènere, inclusió social, mediambiental.

 

Criteris d’avaluació NEOTEC. Llindars:

 

 

 

Quines son les despeses elegibles?

Totes les despeses del pla de negoci (excepte l’últim punt), i es recolliran les d’un o dos anys.

– Personal.

– Equipament.

– Material fungible i subministres.

– Costos d’investigació contractual: laboratoris, organismes, desenvolupament contractat, etc.

– Despeses generals / explotació: Lloguer local, personal no tècnic, etc.

– Patents, propietat industrial.

– Consultoria / auditoria (auditor certificat dins 2.000 euros).

– Col·laboració externa / assessoria.

– NO elegibles: despeses financeres, inversions i impostos indirectes.

 

Resum final dels passos a seguir:

 1. Llegir detingudament la convocatòria.
 2. Alta sol·licitud del projecte NEOTEC: seu electrònica del CDTI.
 3. Preparar el pla d’empresa per a 5 anys.
 4. Orientació a criteris d’avaluació NEOTEC.
 5. Selecció de la duració del projecte: 1 o 2 anys.
 6. Definir activitats i quantificar partida de despeses.
 7. Acords i subcontractacions.
 8. Preparar la documentació tècnica, econòmica-financera i juridicoadministrativa.
 9. Comprovar la documentació.
 10. Presentar amb data límit 30 de juny de 2020 a les 12.00 hores.

 

El CDTI posa a disposició la següent bústia per a consultes sobre el Programa NEOTEC: neotec@cdti.es

 

Poden consultar la fitxa al següent enllaç.

 

Ordre de bases: ordre CNU 1308/2018, de 28 de novembre de 2018.

 

Font: Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)