Convocatòria 2020 Cupons ACCIÓ.

La convocatòria 2020 dels nous Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa està a punt d’obrir-se (està previst fer-ho abans d’acabar el mes de juliol).

Aquests cupons preveuen la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons prestats per proveïdors acreditats per ACCIÓ mitjançant les respectives Resolucions per l’acreditació d’assessors de mentors i entitats TECNIO publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els serveis subvencionables per a cada programa estan regulats a l’annex 2 de les bases de la convocatòria 2020 però, de manera enunciativa, són els següents:

  1. Cupons d’innovació i estratègia: tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i d’implementació de tecnologies que incloguin aspectes com el model d’innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement, la fiscalitat de la innovació i la transformació de model de negoci.
  2. Cupons Indústria 4.0: tenen per objectiu la concessió d’ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i implementació de tecnologies que incloguin els aspectes relacionats amb la transformació tecnològica cap a la Indústria 4.0, amb la finalitat que els beneficiaris millorin els seus productes, serves i/o processos.
  3. Cupons start-up (empresa emergent): tenen per objectiu l’acompanyament en la presa de decisions operatives i/o estratègiques per encarar l’escenari de futur postCOVID19 i, més concretament, per tal de donar suport a les necessitats immediates derivades d’aquest escenari de finançament, vendes, revisió del model de negoci i/o de l’estructura i organització interna per valorar quins canvis fer per reconduir el projecte.
  4. Cupons finançament: tenen per objectiu que l’empresa rebi assessorament i/o acompanyament en el refinançament del passiu, en la cerca de finançament o en la realització d’un pla de contingència per part del proveïdor acreditat.

Beneficiaris

En cadascun dels programes que figuren a l’annex 2 s’estableixen els requisits específics que han de tenir els beneficiaris.

De manera genèrica, els beneficiaris han de ser petites i mitjanes empreses (pimes) amb establiment operatiu a Catalunya.

Un mateix beneficiari pot rebre com a màxim dos cupons per aquesta línia d’ajuts i com a màxim un cupó per cada programa, amb l’excepció del programa d’innovació i estratègia en el que un beneficiari pot rebre dos cupons si un d’ells és de propietat industrial o fiscalitat.

Queden fora d’aquesta línia d’ajuts:

a) Els ajuts concedits a les empreses que operen als sectors de la pesca i l’aqüicultura, regulats pel Reglament (UE) núm. 1379/2013 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2013.

b) Els ajuts a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.

c) Els ajuts a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

  1. Quan l’import de l’ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d’aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.
  2. Quan l’ajuda estigui supeditada al fet que una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

 

Per a dades més concretes, què s’ofereix, proveïdors acreditats, destinataris, i condicions i sol·licituds de cadascun dels programes, poden consultar el següent enllaç.

També poden consultar la Guía de presentació d’un formulari electrònic, aquí.

Recordeu que els cupons es concedeixen per ordre cronològic de sol·licitud i que solen exhaurir-se en poc temps.

Font: ACCIÓ.