Posposat el termini de presentació de sol·licituds dels ‘Ajuts Innovadors 2020’.

Informem que atesa la situació d’excepcionalitat ocasionada per la pandèmia de la COVID-19 i d’acord amb la reprogramació de fons, comunicada per la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació (DGPECR), d’acord amb les possibilitats dels reglaments núm. 460/2020, de 30 de març de 2020, i núm. 558/2020, de 23 d’abril de 2020, en què es considera d’interès públic i general destinar el pressupost de la convocatòria dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors) per a l’any 2020, a la reestructuració social i econòmica en els àmbits més perjudicats.

Per tant, davant la impossibilitat de fixar en aquest moment el termini de presentació de la convocatòria esmentada, és necessari modificar l’article de la convocatòria referent al termini de presentació de sol·licituds d’aquests ajuts, susceptibles de ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Els termes de l’article 4 de la Resolució EMC/248/2020, de 30 de gener, per la qual s’obria la convocatòria d’aquests ajuts, queden modificats en el sentit següent:

“Article 4

4.1 El termini de presentació de sol·licituds queda posposat i en breu es publicarà el nou termini.

4.2 Les sol·licituds es poden presentar d’acord amb el que preveu la base 8 de la Resolució EMC/1954/2019, de 16 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya (Innovadors).”

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta de la Comissió Executiva d’Ajuts de Recerca (CEAR), en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, o bé un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Barcelona corresponent, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el següent enllaç poden llegir completa la RESOLUCIÓ EMC/1733/2020, de 16 de juliol, per la qual es modifica la Resolució EMC/248/2020, de 30 de gener.

Sol·licitud d’Ajuts Innovadors 2020 al gencat.cat, al següent enllaç.

Font: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.