Tecniospring INDUSTRY – Convocatòria 2020 oberta

El programa Tecniospring INDUSTRY ofereix un ajut del 100 % per a la contractació de personal d’R+D qualificat durant dos anys.

Poden sol·licitar-lo empreses amb seu operativa a Catalunya o entitats acreditades TECNIO.

Les empreses i entitats acreditades TECNIO poden desenvolupar projectes de recerca aplicada i participar en activitats de formació en transferència tecnològica, emprenedoria i difusió de la seva activitat a la ciutadania. Alhora, tindran l’oportunitat d’establir aliances internacionals estratègiques amb entitats punteres.

Per fer-ho, les empreses o entitats acreditades TECNIO han de presentar un projecte de la mà de l’investigador que el durà a terme.


Què se subvenciona?

La convocatòria 2020 de Tecniospring INDUSTRY subvenciona la contractació de persones investigadores experimentades per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica en empreses, centres tecnològics ubicats a Catalunya i entitats acreditades TECNIO.
Es contemplen dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:

MOBILITAT A: Sortida a l’estranger + retorn

Estada d’un any a una entitat d’acollida fora d’Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o
departament d’R+D d’una empresa), d’una persona investigadora experimentada de qualsevol nacionalitat per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

Fase de retorn d’un any de durada a l’entitat beneficiària de l’ajut per a finalitzar el projecte iniciat en l’entitat d’acollida a l’estranger.

MOBILITAT B: Incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya, a una entitat acreditada TECNIO o a un centre tecnològic establert a Catalunya

Estada de dos anys d’una persona investigadora experimentada de qualsevol nacionalitat a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya, a una entitat acreditada TECNIO o a un centre tecnològic establert a Catalunya per a desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

Qui pot ser beneficiari?

Poden ser beneficiaries dels ajuts les entitats següents:

 • Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya. S’entén com a empresa aquella entitat constituïda segons alguna de les formes jurídiques següents: societat de responsabilitat limitada, societat anònima,societat laboral i societat cooperativa.
 • Els desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO
 • Els centres tecnològics catalans (EURECAT i LEITAT)

Quins són els requisits específics?

El projecte haurà de ser de recerca aplicada i/o transferència tecnològica i s’haurà de circumscriure en una o diverses tecnologies facilitadores transversals i en un o diversos àmbits sectorials identificats en l’estratègia RIS3CAT.

Les persones investigadores a contractar hauran de complir al menys un dels requisits següents en la data límit de tancament de la convocatòria:

 • estar en possessió del títol de doctor/a i tenir 2 anys d’experiència addicional en recerca a temps complert (o l’equivalent a temps parcial) després d’obtenir el títol de doctor/a
 • tenir com a mínim 6 anys d’experiència en recerca a temps complert (o l’equivalent a temps parcial) després d’haver obtingut el títol acadèmic que donaria accés als estudis de doctorat.

A més, s’aplicaran les regles de mobilitat següents:

 • Mobilitat A: La persona investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal
  (laboral, estudis) en el país de l’entitat d’acollida a l’estranger durant més de 12 mesos en els 3 anys
  immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria.
 • Mobilitat B: La persona investigadora no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal
  (treball, estudis) a Espanya durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors al tancament
  de la convocatòria.

Quin és el període de presentació de la sol·licitud?

 • Publicació de les bases reguladores: 23 de juny 2020
 • Obertura de la convocatòria: setembre 2020
 • Tancament de la convocatòria: novembre 2020
 • Resolució de la convocatòria: març 2021
 • Inici contractes/projectes: entre març 2021 a setembre 2021

Més informació: Fitxa Informativa Ajut – Tecniospring INDUSTRY

Enllaç a tràmit de sol·licitud: Programa Tecniospring INDUSTRY

Altres documents relacionats:

Font ACCIÓ