Resolucions referents a la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups i projectes d’R+D

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat diverses resolucions que fan referència a la línia de subvencions destinades a impulsar empreses emergents (en fase inicial) i projectes d’R+D.

RESOLUCIÓ EMC/2608/2020, de 21 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental entre empreses catalanes i desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO (projectes INNOTEC), de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D (ref. BDNS 529538).

Pressupost: La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 2.250.000 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/574. D’aquest pressupost, 250.000 euros es destinaran exclusivament a projectes centrats en actuacions de l’àmbit de l’economia circular, tal com s’estableix a la base 2.9 de l’annex 3 de les bases reguladores. La resta del pressupost es destinarà a la totalitat dels projectes, siguin o no de l’àmbit de l’economia circular.

Sol·licituds i terminis: El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2020.

  • Poden consultar el text complet i la fitxa al següent enllaç.
  • Descarregar resolució EMC/2608/2020 en PDF.

RESOLUCIÓ EMC/2609/2020, de 21 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions destinades a incentivar el creixement en fases inicials de start-ups tecnològiques (empreses emergents amb tecnologia pròpia), de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D (ref. BDNS 529532).

Pressupost: La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 2.000.000 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/622.

Sol·licituds i terminis: El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 26 de novembre de 2020.

  • Poden consultar el text complet i la fitxa al següent enllaç.
  • Descarregar resolució EMC/2609/2020 en PDF.

RESOLUCIÓ EMC/2613/2020, de 21 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 de la línia de subvencions per a la realització de projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental amb cooperació internacional (projectes Nuclis R+D internacional) de les bases reguladores de la línia de subvencions destinades a impulsar start-ups (en fase inicial) i projectes d’R+D (ref. BDNS 529536).

Pressupost: La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és d’1.000.000 euros, aplicats a la partida pressupostària D/7025/7700001/574.

Sol·licituds i terminis: El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 00:00 hores de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 24 de novembre de 2020.

  • Poden consultar el text complet i la fitxa al següent enllaç.
  • Descarregar resolució EMC/2613/2020 en PDF.

Font: DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya)