Ajut extraordinari per al manteniment de l’activitat econòmica de persones autònomes i microempreses enfront la Covid-19

Obert el termini de presentació de sol·licituds del nou ajut extraordinari destinat a afavorir la continuïtat de les activitats econòmiques de persones autònomes i microempreses.

Ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de 2.000 € destinat a:

  • Persones treballadores autònomes.
  • Persones donades d’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA.
  • Persones sòcies d’una empresa amb personalitat jurídica pròpia d’un màxim de 3 socis.
  • Persones sòcies de les cooperatives de treball sempre que no estiguin formades per més de 3 socis treballadors.
  • La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.
  • En les declaracions dels tres primers trimestres de l’exercici 2020 la base imposable ha d’haver estat igual o inferior a 13.125 euros.
  • El número màxim de persones de la unitat de negoci no pot ser superior a 6 tant en el cas de persones treballadores autònomes a títol individual com persones sòcies d’una societat mercantil o d’una cooperativa.
  • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat, així com les obligacions davant la Seguretat.
  • Tenir el domicili fiscal a un municipi de Catalunya.
  • No haver estat beneficiari/ària de l’ajut regulat a la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny.

S’estableix un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per un import fix de 2.000 euros.

Es poden presentar sol·licituds fins a les 15:00 hores del 20 de novembre de 2020 o fins a exhaurir la dotació pressupostària.

Presentació de sol·licituds i més informació a l’enllaç.

Font: www.canalempresa.gencat.cat