T’has inscrit al registre de persones treballadores autònomes afectades per la COVID-19? Fes una ullada a les novetats

L’ajut es concedeix al 100% de les persones que hi tenen dret i que van fer la inscripció prèvia al registre de persones treballadores autònomes afectades per la COVID-19

Aquest ajut extraordinari consisteix en un pagament únic de 2.000 euros, adreçat a les persones treballadores autònomes que van presentar el formulari d’inscripció prèvia al registre de persones treballadores autònomes afectades per la COVID-19.

Les que van fer la inscripció prèvia es consideren sol·licitants de l’ajut sense que hagin de fer res i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits. Per tant, no cal presentar cap altre formulari ni petició.

Si totes les dades que es van facilitar al fer la inscripció prèvia són correctes, es dictarà resolució d’atorgament i es rebrà directament l’import de l’ajut al compte corrent que es va indicar a la sol·licitud. Aquest pagament es farà efectiu abans del 31 de desembre de 2020.

Les persones que es van inscriure al registre per percebre l’ajut i que compleixen els requisits, rebran 2.000€.

Perfil dels sol·licitants

  • El 37,81% de les sol·licituds han estat tramitades per dones i el 62,19 per homes.
  • Pel que fa a la distribució territorial, la major part de les sol·licituds es concentren a la província de Barcelona (68,69%), mentre que el 12,62% s’ubiquen a Girona, l’11,43% a Tarragona i el 7,24% a Lleida.
  • Per sectors, el 80,31% dels expedients es vinculen a les activitats de serveis, el 9,18% a la indústria, el 7,26% a la construcció i el 3,25% a l’agricultura.
  • El 59,31% dels sol·licitants han tingut ingressos inferiors als 5.000€ els tres primers trimestres de 2020, mentre que el 27,32% ha ingressat entre 5.000€ i 10.000€.

Condicions d’accés

  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Estar en situació d’alta al RETA, o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
  • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sollicitant ha de ser igual o inferior a 35.000 €, en cas d’acollir-se al sistema de tributació individual, i d’igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d’acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  • El rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 €.
  • El nou ajut és compatible amb d’altres de la Generalitat, a excepció de la convocatòria del passat 9 de novembre, de la qual se’n van beneficiar 10.000 persones treballadores autònomes, i de la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.

Podeu accedir a les bases reguladores dels ajuts:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=888681&language=ca_ES

Per a més informació:

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Nou-paquet-dajuts-per-als-treballadors-autonoms-afectats-per-la-COVID-19

Font: Generalitat de Catalunya